Abolicja Podatkowa a umowa o pracę lub spółka LTD w Wielkiej Brytanii.

Utworzono: 2021-01-08
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-26
Liczba odwiedzin posta: 1340

                   MF (Ministerstwo Finansów) w swojej broszurze o rozliczeniu dochodów osiągniętych za granicą (link nr 3 w bibliografii) odwołuje się do generalnych i głównych zasad jak ten przykład: „Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W większości przypadków z dochodów z pracy najemnej za granicą należy rozliczyć się także w Polsce”. 
Według portalu podatki.gov.pl (link nr 2 w bibliografii) również zmienia się sposób składania zeznań odnośnie dochodów uzyskanych z zagranicy. Według tych zmian osoba fizyczna powinna zgłosić osiągnięty dochód za granicą nawet jeżeli nie wykazuje dochodów w Polsce.

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z generalną zasadą, obowiązującą w tego typu umowach, wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania, jak i w państwie, w którym wykonywano pracę.

Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie.
Będzie tak wtedy, gdy spełnione zostaną równocześnie trzy warunki:
• odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa) oraz
• wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca lub siedziby w drugim państwie oraz
• wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania.
W takim przypadku, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, które mogą być również opodatkowane w drugim państwie.
Podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania określonej w stosownej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Metody unikania podwójnego opodatkowania
W zawartych przez Polskę umowach występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:
• metoda wyłączenia z progresją
• metoda proporcjonalnego odliczenia
W przypadku, gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub umowa wygasła, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją
Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.
Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Albanią, Belgią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Kanadą, Kuwejtem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą oraz Włochami.
Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:
• osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej
• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Metoda odliczenia proporcjonalnego
Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.
Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się m.in. w umowach zawartych z:
Austrią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Kazachstanem, Litwą, Nową Zelandią, Rosją, Słowacją, Słowenią, Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią i Irlandią Północną.
Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej.
Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody z wykonywanej tam pracy bez pośrednictwa płatnika, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 17% tych dochodów (może również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju.
Jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odliczyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

Przykłady rozliczeń
Metoda wyłączenia z progresją
a) dochód uzyskany w Polsce = 20 000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 30 000 zł
c) razem dochód (a+b) = 50 000 zł
d) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 7974,88 zł
e) stopa procentowa (d:c) = 15,95%
f) podatek do zapłacenia w Polsce: 15,95% × 20 000 zł = 3190 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce

Metoda proporcjonalnego odliczenia
a) dochód uzyskany w Polsce = 30 000 zł
b) dochód uzyskany za granicą = 20 000 zł
c) podatek zapłacony za granicą = 5000 zł
d) razem dochód (a+b) = 50 000 zł
e) podatek polski wg skali podatkowej od 50 000 zł = 7974,88 zł
f) podatek zagraniczny do odliczenia od podatku polskiego: (7974,88 zł × 20 000 zł): 50 000 zł = 3189,95 zł
g) podatek do zapłacenia w Polsce: 7974,88 zł – 3189,95 zł = 4784,93 zł minus zaliczki wpłacone w Polsce

Wynika z tego, że obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego nie powstaje jedynie w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochód z państwa, z którym obowiązująca umowa przewiduje, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę wyłączenia z progresją i nie uzyskał on w tym samym roku podatkowym innego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).
W każdym innym przypadku osoba osiągająca dochody z zagranicy, zamieszkała w Polsce, będzie mieć obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym.

W związku z wejściem w życie i obowiązywaniem Konwencji wielostronnej MLI,
z dniem 1 stycznia 2020 r. na gruncie niektórych polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ulega zmianie metoda unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego w zakresie dochodów z pracy najemnej osiąganych od 1 stycznia 2020 r.
Są to umowy z Wielką Brytanią, Finlandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Litwą, Nową Zelandią oraz Słowacją.

Aktualizacja z dnia 14.02.2021:
Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że:
1. Limit odliczenia ulgi abolicyjnej ma zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r., a zatem będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. (w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.),
2. Dochody osiągnięte w 2020 r. rozliczane są z wykorzystaniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.
    
Koniec aktualizacji z 14.02.2021r.


Zmiana ta będzie powodowała obowiązek rozliczenia w Polsce dochodów z tytułu pracy najemnej za granicą w każdej sytuacji (również, gdy podatnik nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej).

Sam fakt złożenia zeznania nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty podatku w Polsce.
Podatnik ma bowiem możliwość skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga abolicyjna).
Ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od tych dochodów będzie zatem taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Ustalenie dochodu do opodatkowania
Sposób obliczania dochodu do opodatkowania jest taki sam bez względu na kraj uzyskania wynagrodzenia za pracę najemną oraz na zastosowaną metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.
Przychód osiągnięty za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą.
Wysokość diety uzależniona jest od docelowego kraju podróży.
Kwoty diet określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Pomniejszone o diety z tytułu podróży służbowej przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.
Od tak obliczonego przychodu (przeliczonego na złote) odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów (osobie uzyskującej dochody ze stosunku pracy przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład rozliczenia dochodu z Wielkiej Brytanii metodą proporcjonalnego odliczenia w praktyce
12 m-cy x 3.800zł (12 x 750 GBP) = 45.600 zł - suma diet*(np: 21 dni w roku x 10,5 GBP = 220,5 GBP = 1.102,5zł) = 45.600 zł – 1.105,5 = 44.497,5 x 17% = 7.564,57 zł i od tego możesz odliczyć 556,02 zł kosztu uzyskania przychodu i 1.360 zł ulgi abolicyjnej (możliwa do odliczenia tylko w przypadku naliczenia podatku) = 5.648,55 zł = 5.649 zł podatku do zapłacenia w Polsce.
Do wyliczeń przyjęto kurs 1GBP=5PLN. *Dieta dzienna za pobyt za granicą w wysokości 35 GBP, z tego 30% możesz odliczyć, czyli 10,5 GBP/dzień przebywania w Wielkiej Brytanii, Rozliczając diety możesz oświadczyć, ile dni przebywałeś za granicą, jednak musisz być w stanie udowodnić ten stan w razie kontroli. Jeżeli będzie korzystniej to zamiast oświadczenia możesz pokazać bilety przejazdowe i koszty pobytu, wtedy nie odliczysz już diet.

Pozostałe możliwe odliczenia od dochodu lub od podatku
1. Podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę pobranej bądź opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki.
2. Odliczeniu podlegają składki, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki zapłacone do zagranicznych systemów obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE lub w innym państwie należącym do EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
Ponadto od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć np.:
3. wydatki na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej – w ramach tzw. praw nabytych
4. ulgę na dzieci
5. Dodatkowo, podatnik uzyskujący przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą metody wyłączenia z progresją (ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ulga abolicyjna).
6. Jeżeli podatnik wykaże w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania podatek należny, ma prawo wskazać w tym zeznaniu jedną organizację pożytku publicznego działającą na podstawie przepisów regulujących działalność pożytku publicznego oraz kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.
Jeżeli w zeznaniu rocznym podatnik wykaże dochód do opodatkowania, może skorzystać również z innych odliczeń od dochodu, np.:
7. darowizn
8. wydatków rehabilitacyjnych

Poza uzyskaniem dochodów opodatkowanych, podatnik musi spełniać pozostałe warunki wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są konieczne do skorzystania z odliczeń.
Więcej o odliczeniach i ulgach podatkowych na stronie podatki.gov.pl oraz w broszurach informacyjnych dotyczących poszczególnych ulg i odliczeń.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa warunki, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z odliczeń.
Dochód po odliczeniach stanowi podstawę opodatkowania.
Podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych i oblicza od niej podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej oraz z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.


Jak rozliczyć dochód z zagranicy w Polsce?
Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy złożyć PIT-36. Załącznikiem do powyższego zeznania podatkowego jest w szczególności formularz PIT/ZG oraz PIT/O.
W załączniku PIT/ ZG podatnik wykazuje dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą, rozliczane w danym zeznaniu podatkowym.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.
Natomiast w załączniku PIT/O podatnik wykazuje m.in. ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga abolicyjna).
Stan prawny na 1 stycznia 2020 roku
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.)
• dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Polska zawarła takie umowy z 87 państwami – wszystkie obowiązujące umowy są opublikowane w Dzienniku Ustaw, treść ich jest dostępna także w Internecie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – traktaty.msz.gov.pl oraz na stronie internetowej podatki.gov.pl)
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)
Listę krajów ratyfikujących konwencję MLI opublikowano we Wrześniu 2020r.Zalecenia dla osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii:
1. Niektóre osoby, zatrudnione w UK posiadają Status Osiedleńca http://pytania.drozd.biz/bazawiedzy/80996547-Czym-jest-Status-osiedlenca-w-UK-i-na-co-pozwala-

Jest to dokument dla osoby fizycznej. Uzyskać go może osoba, która ma spółkę LTD, pracuje, mieszka, żyje lub przebywa większość dni w roku w UK.
Na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/wyjasnienia-dla-osob-fizycznych/  
w przypisie numer 3 jest informacja o tym, że „permanent residence” jest wyjątkiem zwalniającym z obowiązku podatkowego w Polsce.

Szczegółowo brzmi tak:
"Czym innym jest jednak „permanent residence”, którą można uzyskać np. w Wielkiej Brytanii"

Pytałem kilku doradców podatkowych i żaden z nich, nie potrafi określić czy „permanent residence” oznacza Status Osiedleńca czy Status Tymczasowego Osiedlenia czy jeszcze jakiś inny dokument. Większość osób, które mają NIN i odprowadzane składki NIN i NIC i minimum 5 lat zaliczonych do emerytury w UK dostają zazwyczaj Status Osiedleńca.
Niestety wykładnia jest niedokładna lub celowo terminy nie pokrywają się z urzędowym nazewnictwem. Praktycznie bez pierwszych wyroków sądowych w tej sprawie nie dowiemy się czy Status Osiedleńca jest „permanent residence” a co za tym idzie stanowi wyjątek i w praktyce zwalnia z obowiązku podatkowego w Polsce.
Byłaby to również dobra informacja pod kątem powszechnego obowiązku ujawniania dochodów w Polsce nawet jeżeli nie ma się dochodów z Polski.

1a. Jeżeli posiadasz Status Osiedleńca to warto złożyć indywidualne zapytanie do Ministerstwa Finansów czy Twoja indywidualna sytuacja powoduje, że jesteś wyjątkiem od tej reguły.

1b. Możesz również indywidualnie dopytać Twojego Doradcy Podatkowego o powyższą sytuację.

2. Jakie masz opcje, jeżeli już wiesz, że musisz zapłacić podatek w PL od dochodów z tytułu umowy o pracę z Wielkiej Brytanii?
To zależy od priorytetów, którymi się kierujesz.
W przykładzie rozliczenia dochodu z Wielkiej Brytanii metodą proporcjonalnego odliczenia w praktyce wyliczyłem, że jeżeli nie przysługują Ci żadne dodatkowe wymienione pod wyliczeniem ulgi podatkowe to będziesz musiał co roku przeznaczyć na podatek dochodowy w Polsce kwotę w wysokości 5.649 zł.
Pamiętaj, że aby zaliczyć rok do emerytury w UK (pomijając wymagania formalne) wyspiarski system emerytalny wymaga w roku podatkowym 2020/2021 zarobków na poziomie min 740/750 GBP miesięcznie. Zjednoczone Królestwo ma jeden z nielicznych systemów emerytalnych w którym możesz „dokupić rok lub kilka lat do emerytury”.
Dla części klientów istotnym będzie zatem uzyskać rok zaliczony do emerytury niekoniecznie płacąc podatek np w Polsce.
Jeżeli Twoim priorytetem jest kontynuacja nabywania lat zaliczonych do emerytury w UK to masz kilka możliwości:

2a. Kontynuuj zatrudnienie i na payslipach wykaż kwotę (12 x 750 GBP) i przy rozliczeniu rocznym będziesz mieć do zapłacenia kwotę podatku w Polsce w wysokości ok. 5.649 zł.
W tej sytuacji rok podatkowy w UK będzie zaliczony jako kolejny do emerytury.
Kwota 740/750 GBP nie generuje opłat podatkowych w UK, ponieważ jest kwotą wolną od podatku. Jest również kwotą, która nie generuje dużych opłat na brytyjski system emerytalny.
2b. Kontynuuj zatrudnienie i na payslipach wykaż kwotę (12 x 80 GBP) i przy rozliczeniu rocznym nie zapłacisz podatku w Polsce, ponieważ zmieścisz się w kwocie wolnej od podatku. W tej sytuacji rok podatkowy w UK nie będzie zaliczony do emerytury.
Aby zaliczyć rok do emerytury w UK będzie konieczna wpłata na Twoje konto emerytalne w UK (szacunkowo ok. 300-600 GBP).

3. Jeżeli Twoim priorytetem jest dalsza możliwość posiadania działalności gospodarczej w PL i niepłacenia składek na ZUS (przy założeniu, że masz lub wystąpisz o certyfikat A1) poszukaj innego niż Anglia kraju w UE z którego dochody możesz rozliczyć w Polsce stosując metodę wyłączenia z progresją i który umożliwi Ci otrzymanie certyfikatu A1.

3a. Skonsultuj się ze mną na temat możliwości prowadzenia Twojego biznesu tylko ze spółki LTD (bez konieczości zakładania działalności gospodarczej w Polsce, dotyczy to przede wszystkim branż zdalnych i wirtualnych, sklepów internetowych, doradczych, projektantów).

4. Jeżeli masz spółkę LTD bez zatrudnienia to w tym momencie wszystko pozostaje bez zmian. Oczywiście jeżeli jako LTD działająca w Polsce miałeś rejestrację do Polskiego VAT, to dopóki nie wejdą zmiany wszystko działa po staremu.
Co do innych zmian w prowadzeniu spółek LTD operujących w Polsce czy Unii Europejskiej, bedą się pojawiały stopniowo i na pewno będziemy o nich informować.
Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z każdym naszym klientem, któremu prowadzimy doradztwo optymalizacji dla spółki LTD. Już teraz jesteśmy w stanie wykazać podstawowe różnice i ustalić strategię działania na rok podatkowy 2020/2021.

Jak już dostrzegłeś ten artykuł nie jest kompletny w całości i nawet nie może być kompletny w zmieniającym się podatkowo świecie z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień. Wyliczenia wykonane dzisiaj nie będą wiążące podatkowo nawet 30 dni, ponieważ zmiany stawek podatkowych w Polsce ulegają zmianie cały czas (np.: Wysokość „podatku na ZUS” poznamy dopiero w lutym 2021 płacąc za styczeń składki na ZUS).
Drugi przykład to lista krajów ratyfikujących umowę MLI. Została podana przez MF dopiero we wrześniu 2020 z datą obowiązywania wsteczną w stosunku do części krajów.
Dlatego optymalizacja jest reaktywna. Jest odpowiedzią na ograniczenia podatkowe lub zmiany prawne.
Artykuł i informacje w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.


Bibliografia:
1. Portal Podatki.gov.pl – Konwencja MLI

https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/wyjasnienia-dla-osob-fizycznych/
2. Portal Podatki gov.pl – Zmiana metody składania PIT
https://www.podatki.gov.pl/media/5017/mli-zmiana-metody-wyja%C5%9Bnienia-pit.pdf

3. Podatki.gov.pl -
https://www.podatki.gov.pl/media/5876/opodatkowanie-dochod%C3%B3w-z-pracy-najemnej-za-granic%C4%85-2020.pdf
4. Konsultacje podatkowe z infolinią podatkową.
5. Konsultacje podatkowe z doradcami podatkowymi.

 

Dziękujemy za sugestie dodatkowych pytań, dzięki którym tworzymy bazę wiedzy dla Państwa.
Z Wyrazami Szacunku.

Sebastian Drozd Obsługa spółek LTD (UK i Malta)
Grupa spółek www.drozd.biz

telefon główny: 888 838 848 e-mail: sebastian@drozd.biz konsultacje: (PL)-Szczecin, Wrocław i Katowice,
(UK)-London i Liverpool, (IT)-MilanoPowrót